Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Benoeming en beëdiging commissielid (STUKKEN VOLGEN OP DE DAG ZELF)
 3. 2.a

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Benoeming commissielid en wijzigingen commissieleden
 4. 2.b
  Beëdiging commissielid
 5. 3
  Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
 6. 4
  Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 7. 5

  Inspreker nummer 1 over snelfietsverbinding Delft-Rotterdam
  Inspreker nummer 2 over wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie Treurniet
  Inspreker nummer 3 over wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie Treurniet

 8. 6
  Vaststelling van de agenda
 9. 7

 10. 9
  Bespreekpunten
 11. 9.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Brief U24.00036 met de zienswijze op de Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 2025 vast te stellen en te versturen aan de GRJR.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze Kadernota 2025 GRJR
 12. 10
  Hamerstukken
 13. 10.a

  Aanpassing BR2300130, geel gemarkeerd:
  - pagina 2: Aanpassing verwijzing, artikel 21 i.p.v. 17
  - pagina 5: Aanpassing tabel. Inkomsten stof- en onkruidbestrijding toegevoegd.


  Aanpassing T22.06297, geel gemarkeerd
  - pagina 15: Aanpassing verwijzing, tabel 4 i.p.v. tabel 3
  - pagina 39: Aanpassing tabel 9, inkomsten stof- en onkruidbestrijding toegevoegd

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2032 (T22.06297) en bijbehorende assetbeheerplannen Openbare Verlichting (T23.04113), Kunstwerken (T23.04114), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T23.04134), Groen (T23.04091), Spelen (T23.04106), Wegen (T23.04139), Water (T23.04144)/ Beheerkaart Water(T23.04148) en Stof- en onkruidbestrijding (T23.04136) vast te stellen.
  2. Het Integraal Beheerplan 2017-2024 (T16.11581) en bij behorende assetbeheerplan Wegen (T16.11569), assetbeheerplan Kunstwerken (T16.11574), Openbare Verlichting (T16.11575), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T16.11576), Groen (T16.11577), Spelen (T16.11578), Stof en Onkruidbestrijding (T16.11579), Water (T16.11580) in te trekken.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
 14. 10.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De zienswijze op de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Rotterdam Rijnmond vast te stellen en deze te verzenden met brief U23.05711.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze wijziging tekst Gemeenschappelijke regeling GGD RR
 15. 10.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing: 
  1. Het beheerplan gebouwen 2024-2031 vast te stellen. (T23.06632) 
  2. Op basis van het geactualiseerde beheerplan gebouwen de mutaties in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 te verwerken. 
  3. Akkoord te gaan met structureel overhevelen van budget inhuur externe expertise begroot op FCL6820003 ECL 343700 naar de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (FCL 8922017 ECL 600110). 
  4. Het structureel ophogen van de dotatie met € 68.000 per jaar om de Reserve GO gemeentelijke gebouwen op peil te houden. 
  5. De dotatie van € 68.000,- zoals genoemd in beslispunt 4 te onttrekken uit de algemene reserve.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Vaststellen beheerplan gebouwen 2024-2028
 16. 11
  Sluiting