Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De griffier is eindadviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier heeft regelmatig overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Samen vormen zij ‘de driehoek’. Elke commissie heeft een eigen commissiegriffier.

Ieder raadslid kan aan het college schriftelijke vragen stellen over politieke onderwerpen. Deze vragen dienen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoord te worden. De antwoorden op de vragen zijn openbaar en staan op de website.

Raadsleden hebben vaak ook nog een gewone baan of doen vrijwilligerswerk. Dit noemen we nevenfuncties. Raadsleden zijn verplicht om hun nevenfuncties te melden. Deze staan op de website van de gemeente.

Met een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over een bepaald onderwerp. De raad kan een raadsinformatiebrief ter bespreking op de agenda van de commissievergadering zetten, zodat de raadsleden gelegenheid hebben vragen te stellen aan elkaar en aan het college. De raadsinformatiebrieven zijn openbaar en staan op de website.

De gemeenteraad vergadert elke maand op een donderdag. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden uitgezonden op internet via de site van de gemeente. Inwoners kunnen de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune.

Alle leden van 1 politieke partij in de gemeenteraad vormen samen een fractie. Soms bestaat een fractie uit slechts 1 persoon. Een fractie wordt geleid door de fractievoorzitter.

Het quorum is het minimumaantal leden dat aanwezig moet zijn om te mogen vergaderen. In Lansingerland is dat bij de raadsvergadering de helft van het aantal raadsleden + 1 (dus 17).

Alle brieven, rapporten of nota’s die vanuit inwoners, college of de burgemeester aan de gemeenteraad zijn gericht, worden vermeld bij de ingekomen stukken.

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium. Het presidium bestaat uit de voorzitters van de politieke partijen uit de gemeenteraad. De voorzitter van de raad (de burgemeester) is ook de voorzitter van het presidium. De griffier is adviseur. In het overleg van het presidium wordt de agenda voor de gemeenteraad in concept vastgesteld en worden allerlei praktische zaken besproken.

De gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden. De leden van de raad worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van Lansingerland. De raad stelt het beleid vast en geeft aan welke doelen gehaald moeten worden. De raad controleert of het college deze doelen ook haalt. Ook besluit de raad waaraan het geld van de gemeente uitgegeven wordt.

De gemeente neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn regelingen samen met andere gemeenten. Een voorbeeld is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De gemeente werkt samen met andere gemeenten, overheden of private partijen. Deze samenwerkingsverbanden worden verbonden partijen genoemd.

Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekpunten. Over hamerstukken wordt in de raadsvergadering niet meer gediscussieerd.

Een raadsvoorstel komt van het college, van één of meerdere raadsleden, het presidium of een groep burgers (dan heet het een burgerinitiatief). In een raadsvoorstel kan nieuw beleid worden voorgesteld, maar ook een procesverandering. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten over het voorstel.

De gemeenteraad kan besluiten nemen die de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders wijzigen. Een voorstel voor zo'n wijziging van een besluit heet een amendement.

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze of aanpak. Zij zijn voor de inwoners ook het aanspreekpunt voor vragen. De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseurs (die ook commissiegriffier zijn), een communicatieadviseur en griffiemedewerkers.

De gemeente krijgt geld omdat het verschillende soorten belastingen heft. Voorbeelden zijn belasting voor je woning, honden, afval en het riool.

Alle beslissingen die in de raad worden genomen, zijn in een commissievergadering besproken. Er zijn 4 commissies: Commissie Algemeen Bestuur, Commissie Ruimte, Commissie Samenleving en de Begeleidingscommissie Accountantscontrole (BAC).

Met het college worden de burgemeester en de wethouders bedoeld. In het kort: B&W. Het college vormt het dagelijks bestuur van de
gemeente. Zij zorgen dat besluiten die de raad neemt, uitgevoerd worden. Het college is verantwoording schuldig aan de raad.

De raad werkt volgend het BOB-model. Dat staat voor Beeld vormen, Oordeel vormen en Besluit nemen. Eerst winnen raadsleden informatie in om een goed beeld te krijgen. Tijdens een commissievergadering gaan ze hierover in discussie met elkaar. In de raadsvergadering nemen ze een besluit.

De partijen in de gemeenteraad die samen een meerderheid hebben na de verkiezingen en samen willen werken, vormen de coalitie. De coalitiepartijen leveren meestal de wethouders.

Met een interpellatie kan een raadslid het college of de burgemeester vragen stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het is een zwaarwegend middel om antwoorden te krijgen over een politiek, actueel en belangrijk onderwerp. In het reglement van orde voor de gemeenteraad staan de voorwaarden voor een interpellatie.

Een debat in de gemeenteraad bestaat uit 2 termijnen. Tijdens de eerste termijn gaan fracties met elkaar in discussie en kunnen vragen stellen aan het college. De burgemeester of wethouder reageren op de vragen. Tijdens de tweede termijn gaan de fracties in discussie over punten die nog over zijn, waarna het college weer mag reageren.

Aan het begin van elke raadsvergadering is een vragenhalfuur. Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen. De vragen moeten wel uiterlijk om 12 uur op de dag van de vergadering ingediend zijn bij de voorzitter via de griffie.

Bij een toezegging belooft de burgemeester of een wethouder aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een debat, schriftelijke vraag of een motie. Die beloften komen op de lijst met toezeggingen.

De coalitiepartijen maken zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitieakkoord. In dit akkoord staan voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente de komende 4 jaar gaat voeren.

Tijdens een raadsvergadering mogen inwoners altijd inspreken, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wij raden u echter aan om te kiezen voor een commissievergadering, want dan hebben raadsleden hun mening nog niet gevormd. Om in te spreken, dient u zich eerst aan te melden bij de griffie via de mail griffie@lansingerland.nl.

Het reglement van orde bevat regels over de gang van zaken in de vergaderingen van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld hoe een besluit genomen moet worden, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten.

Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekpunten. Een bespreekpunt is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt.

De raad hoort graag hoe inwoners, deskundigen, bedrijven of instellingen over plannen denken. Soms worden hier speciale avonden voor georganiseerd. De raad nodigt dan gasten uit om hun mening te geven over een onderwerp waar de raad later een besluit over moet nemen.

Ter voorbereiding op de vergaderingen kunnen raadsleden per e-mail technische vragen stellen aan het college.

Iedereen is het ermee eens.

Dit zijn de schriftelijke stukken die op de agenda voor een raadsvergadering worden geplaatst.

Een bestemmingsplan geldt voor een bepaald gebied binnen de grenzen van de gemeente. In een bestemmingsplan wordt beschreven wat voor soort bebouwing en activiteiten in het dat gebied zijn toegestaan.

De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. De Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties benoemen de burgemeester. De gemeenteraad mag daarvoor zeggen wie zij de beste kandidaat vindt. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Een petitie is een verzoek aan de gemeenteraad. Iedereen mag een petitie indienen. Dat staat in artikel 5 van de Grondwet. U kunt alleen een petitie starten, of met een grote groep mensen. U heeft niet een bepaald aantal handtekeningen nodig om een petitie in te dienen.

Korte verklaring van een gemeenteraadslid voorafgaand aan de stemming over een besluit of verordening.

Alle fracties hebben woordvoerders voor verschillende onderwerpen. Zij voeren het debat over dit onderwerp in de commissievergadering. Een woordvoerder is een raadslid of een duo-raadslid.

Het in de rede vallen van een spreker noemen we een interruptie. De voorzitter bepaalt of zo'n onderbreking wordt toegestaan.

Ieder jaar wordt voor de volgende 4 jaar een begroting opgesteld. In een begroting staat waaraan de gemeente geld uit wil geven, hoeveel geld daarvoor nodig is en waar dat geld vandaan komt. De raad stelt de begroting vast.

Alle fracties in de gemeenteraad die niet in het college zitten, vormen de oppositie.

Tijdens raadsvergaderingen kunnen raadsleden moties (verzoeken of opdrachten aan het college) indienen. Bij een meerderheid van stemmen wordt de motie aangenomen. Een ‘motie vreemd’ is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar een actueel en urgent karakter heeft.

Deze afkorting staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Een APV is de belangrijkste lokale verordening. Hierin staan geboden en verboden waar iedereen die in de gemeente woont, werkt of een bezoek brengt, zich aan moet houden.

De gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden. Raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Van elke partij zitten een aantal raadsleden in een commissie. In de commissies zitten vaak ook duoraadsleden. Zij zijn geen raadslid, maar vergaderen wel mee in de commissies. Daarom moeten ze net als raadsleden de eed of gelofte van geheimhouding af te leggen.

De meeste raadsvoorstellen worden door het college voorbereid. Maar raadsleden kunnen ook uit eigen initiatief een voorstel aan de raad voorleggen: het initiatiefvoorstel.