Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Start
donderdag 30 maart 2023 18:17
Eind
donderdag 30 maart 2023 20:18

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:16 - 00:02:24 - Pieter van de Stadt
  00:02:41 - 00:03:48 - Pieter van de Stadt
  00:03:53 - 00:05:25 - Michiel Muis
  00:05:26 - 00:06:30 - Pieter van de Stadt
 2. 2

  00:05:56 - 00:06:30 - Pieter van de Stadt
 3. 3

  Vraag van Job Halkes (CDA)
  Woensdagmiddag is de Albert Heijn in Berkel en Rodenrijs overvallen. Vorige maand was ook al een benzinestation slachtoffer van overvallers.

  1. Hoe kijkt het college aan tegen deze twee overvallen in een maand tijd?
  2. Hoe staat het met het onderzoek naar de overval op de benzinepomp aan de Wilgenlaan van 21 februari 2023?
  3. Wat doet het college/gemeente richting getroffen ondernemers?
  4. Worden er extra maatregelen getroffen om eventuele toekomstige incidenten te voorkomen?
  00:06:21 - 00:06:30 - Pieter van de Stadt
  00:06:44 - 00:06:58 - Jan-Pieter Blonk
  00:06:58 - 00:07:37 - Job Halkes
  00:07:37 - 00:07:55 - Jan-Pieter Blonk
  00:07:55 - 00:13:08 - Pieter van de Stadt
  00:13:08 - 00:13:15 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:18 - 00:13:31 - Job Halkes
  00:13:31 - 00:13:44 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:45 - 00:15:06 - Pieter van de Stadt
  00:15:06 - 00:15:16 - Jan-Pieter Blonk
 4. 4

  00:15:26 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
 5. 5

  00:15:50 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
 6. 6

 7. 7

  00:16:11 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
  00:16:17 - 00:17:05 - Marloes Draak
  00:17:05 - 00:17:08 - Pieter van de Stadt
  00:17:09 - 00:17:13 - Jan Pieter Blonk
  00:17:13 - 00:17:48 - Pieter van de Stadt
  00:17:52 - 00:18:19 - Jan Pieter Blonk
  00:18:19 - 00:19:20 - Pieter van de Stadt
 8. 8
  Bespreekpunten
 9. 9

  00:19:05 - 00:19:20 - Pieter van de Stadt
 10. 9.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. Vaststellen van het Reglement van orde gemeenteraad Lansingerland 2023, versie 2 (T23.01931).
  2. Vaststellen van het Reglement van orde van de raadscommissies van de gemeente Lansingerland 2023 (T23.01934)
  3. Intrekken van het Reglement van orde gemeenteraad Lansingerland 2023 (T23.01312).
  4. Intrekken van het Reglement van orde van de raadscommissies van de gemeente Lansingerland 2022 (T22.02053)

 11. 9.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De nota zienswijzen en staat van wijzigingen beleidskader zonne-energie (T22.05901) vast te stellen.
  2. Het beleidskader zonne-energie in gewijzigde vorm (T22.01200) ten opzichte van het ontwerp-beleidskader vast te stellen.
 12. 9.d

  De rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 een regeling in het leven geroepen op grond waarvan gemeenten kunnen verzoeken om een bijdrage vanuit het rijk in de kosten voor het opsporen van explosieven. Deze regeling, de Bommenregeling Gemeentefonds, voorziet in een bijdrage van 70% van de gemaakte kosten vanuit het gemeentefonds. Om in aanmerking te komen voor deze zogeheten suppletie-uitkering moet de gemeenteraad besluiten om een aanvraag daartoe in te dienen. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering in een bepaald jaar moet de aanvraag voor 1 april worden ingediend.

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De kosten gemaakt voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor het jaar 2019 in de gemeente Lansingerland vast te stellen op € 26.045,- exclusief BTW.
  2. Vóór 1 april 2023 een verzoek in te dienen voor een suppletie-uitkering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van de zogeheten Bommenregeling.
 13. 9.e

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De looptijd van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (T18.12949) met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2023.

 14. 9.g

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het oprichten van, en deelname van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) aan, de Stichting Waarborgfonds, en dit middels briefnr. U23.00986 aan de VRR kenbaar te maken.

 15. 9.h

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023 te benoemen mevrouw ir. I. Douwes, als commissielid/architectuurdeskundige (Stichting Dorp stad en land) als lid van de welstandscommissie Lansingerland voor een termijn van ten hoogste drie jaar, maar eindigend zodra de Omgevingswet in werking treedt (beoogde invoeringsdatum 1 januari 2024).

 16. 9.i

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Het college op te dragen uitvoering te geven aan de navolgende aanbevelingen uit het
  Rekenkamerrapport ‘Zorg om kosten, onderzoek kostenbeheersing Wmo’ (T23.01356):
  1. Monitor structureel en systematisch effecten en mogelijke neveneffecten van genomen
  besparingsmaatregelen.
  2. Vergroot het inzicht in trends en ontwikkelingen in het zorgverbruik. Maak hiertoe
  afspraken met externe partijen over ontbrekende informatie en investeer in
  gestandaardiseerde rapportage om deze informatie inzichtelijk te maken.
  3. Investeer in verdere verbetering van de werkprocessen voor databeheer en
  kwaliteitscontrole.
  4. Blijf alert op potentiële besparingsmaatregelen. Maak daarbij altijd een zorgvuldige
  afweging tussen de kostenbesparing en neveneffecten. Verken in ieder geval de
  volgende maatregelen:
  o Het afschalen van (zware) vormen van begeleiding naar lichte
  maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen.
  o Gerichte toetsing van omvangrijke casussen bij herindicatie.
  o Het inrichten van een algemene voorziening voor thuisondersteuning.
  o Versobering van Wmo-vervoer.

 17. 9.j

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 340” te Berkel en Rodenrijs (T23.00323) vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan “Noordeindseweg 340” te Berkel en Rodenrijs, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0213-VAST (T23.00324), waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 28 maart 2022, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uit-makende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Noordeindseweg 340” te Berkel en Rodenrijs.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 18. 10
  Sluiting